İHLAS VE RİYA

gkn shn Şubat 11, 2013 Yorumlar Kapalı
İHLAS VE RİYA

İHLAS VE RİYA

 

Muhterem nıüslümanlar!

Dînin esası Allah’ın varlık ve birliğini, hakimiyet ve kudretini kabul edip. hareket ve davranışlarını O’nun rızâsına uygun şekilde düzenlemeye çalışmaktır. Gerçek kulluk her işte ihlâs ve samimiye­ti gerektirir. Nedir ihlâs? Varlığı ile davranışlara değer katan ihlâs; riya ve gösterişten kaçın­mak demektir. Bir şeyi sâdece Allah’ın hoşnutluğu için yapmaktır. Bütün ibadet ve davranışları­mızda, başka maksatla değil, sadece ve sadece Allah rı­zasını ölçü alarak hareket etmektir.

 

Kıymetli Mü’minler!

Bizler, dış görünüşe göre hüküm veririz. Allah ise kalplerdeki niyetlere göre so­nucu belirler. Meselâ şehitlik dinimizce çok övülür. Zira insanın en değerli varlığı, yani hayatı son bulmaktadır. Fakat her can verenin, Allah katındaki derecesi aynı değildir. Vatan ve din uğruna ölenle, şan şöhret peşinde koşarken veya maddî bir çıkar için ca­nından olanların manevî dereceleri elbette çok farklıdır. Bir kudsî hadisten aldığımız şu bölümler bakınız ne ka­dar ilgi çekicidir:

“Kıyamet gününde Allah Tealâ varlıklı bir kimseye:

-  Sana verdiğim serveti ne yaptın? diye sora­cak. Kul, yakın çevresine ve muhtaçlara yardım ettiğini söyleyince Allah:

- Yalan söylüyorsun! Sen kendine “cömert” de­nilmesi için o yardımları yaptın, bu­yuracak. Sonra savaşta şehit düşen bir kimseye Allah soracak:

- Sen hangi uğurda öldürüldün? Kul cevap verecek:

- Ya Rabbi! Sen kendi yolunda savaşı emrettin, ben de dövüştüm, sonunda öldürüldüm!.. Allah ona:

-  Yalan söylüyorsun!… Bilâkis sen kendine. “Ne cesur kimse!” denilmesini arzu ederek savaşa gittin buyuracak.” Hadîsin sonunda, Peygamberimiz hayıflana­rak, bu türlü kimselerin ceza göreceğini ifade eder.”(1)

 

Aziz Cemaat!

İhlâsın düşmanı riyadır. Riya, herhangi birşeyi gösteriş için yapmak de­mektir. Riya ve gösteriş dinde “gizli şirk” sayılmıştır. Bilindiği gibi şirk, Allah’a ortak koşma anlamına gelir. İşte riyakârlık bunun bir nevi gizli yapılanıdır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır.”(2)

Peki, bir işte Allah’tan başkasını ortak etmek ne demektir?.. O işi sırf Allah için değil de; takdir gör­mek için, menfaat için. gösteriş olsun diye yapmaktır. Oysa her işte asıl olan Allah’ın rızâsını gözetmektir.

Yüce Allah, hutbemin başında okuduğum mâûn suresinde: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar, kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar namazlarıyla gösteriş ya­parlar.”(4) buyurmaktadır.

Riyadan korunmanın yolu, niyetlerimizin bir muhasebesini ya­pıp, gösteriş kokusu taşıyanlardan hemen vaz geçmek­tir. İkinci bir yol ise, hayır ve hasenatı imkân nisbetinde gizli yapmaktır.

Hutbemi, başta okuduğum hadis mealiyle bitirmek istiyorum: “Kim istediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa, Allah da onun gizli işlerini duyurur; kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse, Allah da onun riyakârlığını açığa vurur.”(3)

 

 

Diyanet İşleri başkanlığı’nın Eylül 1999 tarihli hutbesinden derlenmiştir.

 

 

Hazırlayan: İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

————————————————————

  1. Tirmizi,Zühd,48
  2. Tirmizi,Hudut,24
  3. Buhari, Rikak 36

Comments are closed.