Hadis’in Kur-an ile karışma tehlikesi.

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı
Hadis’in Kur-an ile karışma tehlikesi.

Hadis’in Kur-an ile karışma tehlikesi.

Hadîs kitabetinin yasaklanmasında en mühim sebebi, hadis sahîfeleriyle Kur’ân sahîfelerinin karışması tehlikesidir. El-Hatîbu’I-Bağdadî, konuyla ilgili olarak sahabe ve tâbi’undan gelen kitabetin leh ve aleyhindeki haberleri sıraladıktan sonra, hadîs yazmanın yasaklanmasına, Arapların çoğunun fakih olmamalarını, Kur’ân ayetleriyle diğer elfazı birbirinden ayırt edememelerini  Kur’ana idhal edilecek her hangi bir lafzı Allah kelamı zannetmek tehlikesine maruz bulunmalarını belli başlı sebepler olarak ileri sürer. El-Hatîb’in bu görüşü, genellikle üzerinde ittifak edilen bir görüş olarak tezahür eder.

Islâmiyetin Araplar arasında günden güne kuvvet kazanması, islâm ülkesinin Mekke ve Medine hudutlarını aşıp geniş bir sahayı kaplaması, buna paralel olarak müslümanlar arasında yazı bilenlerin çoğalması ve yazının inkişâfı, çok kısa bir zamanda, bu günün insanlarını bile hayrete düşürecek bir şekilde sürat lenmişti  Kur’andan nazil olan ayetler  vahiy katipleri tarafından muntazaman kaydediliyor, bununla da iktifa olunmayarak hafızlar tarafından hıfzediliyordu. Artık Kur’ân’nın kaybolma tehlikesi, yazılması ve hıfzedilmesiyle ortadan kalkıyordu. Böyle bir durumda hadislerin de yazılmasında bir mahzur kalmıyordu, îslâmiyetin intişariyle birlikte daha geniş bir düşünce sahasına kavuşan sahabe, her gün biraz daha geçmiş günlerin cehaletinden kendisini kurtarıyor, âyet ve hadîsi birbirinden ayırt edebilecek bir kültüre doğru sür’atle ilerliyordu, işte biz, bundan sonradır ki Hazreti Peygamberin hadis yazanlara mani olmadığını, yazmak isteyenlere izin verdiğini, hadisleri hıfzedemiyenlerin şikayetleri karşısında yazmalarını tavsiye ettiğini görüyoruz. Kaynaklarda bu konuyla ilgili pek çok haber bulmak mümkündür.

Comments are closed.