Hadis yazmanın yasak olduğu dönemler.

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı
Hadis yazmanın yasak olduğu dönemler.

Hadis yazmanın yasak olduğu dönemler

ilk devirde, Hazreti Peygamberden işitilip muhafaza edilen hadislerin tedvin edilmediği, yani bir kitap halinde toplanıp yazılmadığı bir gerçektir. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, bu devirde sahabenin yazı bilgisi, buna imkan vermeyecek derecede kıttı. Maamafih ilk devirdeki yazı durumu, hadis tedvinini engelleyen bir âmil sayılmasa bile, nübüvvetin başlangıcından itibaren, Hazreti Peygamberin, dinin şerh ve izahı mahiyetinde olan bütün konuşmalarını kağıt yerine kullanılan hurma yaprağı, deri, geniş kemikler ve levha halindeki taşlar üzerine yazmanın, sonra da bunları muhafaza etmenin güçlüğü, hadis tedvinini engelleyebilecek ilk amillerden sayılmak İcab eder. Bununla beraber, daha Hazreti Peygamber hayatta iken, hadis yazmaya teşebbüs eden ve iktidarları nispetinde saftı/eler vücuda getiren sahifeler de yok değildir. İşin güçlüğüne rağmen bu sahifelerin meydana çıkarılması bile, ilk devirde hadisin kazandığı değeri göstermeye yeter bir delil sayılmalıdır.

Kaynaklar, Hazreti Peygamber hayatta iken başlayan hadis kitabetin iki devre içerisinde mütalâ ederler. Birincisi, hadis yazmak için kendisine müracaat eden sahabelere  Hazreti Peygamberin izin vermediği devredir. İkinci devrede ise bu yasak ruhsata inkılabı etmiş ve hadis yazmak isteyen sahabeler, biraz önce işaret ettiğimiz saftı/elerini yazmaya başlamışlardır.

Hadis yazmayı yasaklayan en meşhur hadîs, Ebü Said el-Hudrî tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadisinde Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Benden (bir şey) yazmayınız. Kim benden Kur’andan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Benden rivayet ediniz, bir beis yoktur. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın”

Comments are closed.