Evliyalar »

Evliyaların hayatları hakkında kısa bilgiler. Kısa hikayeler.Abdülkadir Geylani (عبد القادر الجيلانى) Hayatı

Abdülkadir Geylani (عبد القادر الجيلانى) Hayatı

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Abdülkadir Geylani (Arapça: عبد القادر الجيلانى ‘Abd el-Kadir Gīlānī, Farsça: عبد القادرگیلانی Mazandaran ; d. 1078 - ö. 1166), İslam bilgini. Kadiri tarikatının kurucusudur. 1078 yılında İran’ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed’dir. Muhyiddin, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-evliya, Kutb-i a’zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih

Read More »
Evliya ABDULLAH BİN AVN

Evliya ABDULLAH BİN AVN

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

ABDULLAH BİN AVN; Peygamber efendimizin arkadaşlarını gören büyük velîlerden. İsmi Abdullah bin Avn bin Ertabân el-Müzenî’dir. İbn-i Avn diye de bilinir. Basra’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Hadîs-i şerîf mütehassısı olarak Basra’da şöhret buldu. 768

Read More »
Evliyalar ABDULLAH EL-ACEMÎ

Evliyalar ABDULLAH EL-ACEMÎ

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

ABDULLAH EL-ACEMÎ; Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Şeyh Abdullah el-Acemî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Haleb civârında Bire yakınındaki Kefertaşe köyünde ikâmet ederdi. Bağ-bahçe ile uğraşır, çiftçilik yapardı. Üstün hâller ve kerâmetler sâhibi bir zâttı. 1242 (H. 640)

Read More »
Evliya ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

Evliya ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ (OSMAN) EL-YUNEYNÎ; Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdullah bin Abdülazîz bin Ca’fer el-Yuneynî’dir. Künyesi Ebû Osman’dır. Doğum târihi bilinmemekle berâber 1136 (H.530) senesinden sonra Sûriye’de Ba’lbek beldesine bağlı Yuneyn köyünde doğduğu kaydedilmiştir. 1220

Read More »
Evliya ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

Evliya ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ Dokuzuncu yüzyıldaki hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Ömerî ismiyle de tanınmıştır. 800 (H.184) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti. Babasından ve diğer âlimlerden hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden ise Süleymân bin Muhammed bin Yahyâ

Read More »
ABBAS MEHDİ ve ABDİL DEDE

ABBAS MEHDİ ve ABDİL DEDE

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

ABBAS MEHDİ ve ABDİL DEDE ABBAS MEHDİ Erzurum’un Mehdî Abbas Mahallesine ismini veren bu mübârek zâtın Saltukoğulları devrinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Türbenin yakınında Abbas Mehdî’nin yaptırdığı bir de mescid bulunmakta olup son yıllarda tamir

Read More »
Evliya ABBÂS BİN HAMZA EN-NİŞÂBÛRÎ

Evliya ABBÂS BİN HAMZA EN-NİŞÂBÛRÎ

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Evliya ABBÂS BİN HAMZA EN-NİŞÂBÛRÎ Hadîs âlimi, hatîb ve velî. Künyesi Ebü’l-Fadl’dır. Evliyâdan Ebû Bekr Hafîd’in torunudur. 900 (H. 288) senesinde vefât etti. Zünnûn-i Mısrî ve Bâyezîd-i Bistâmî ile sohbet etmiştir. Hadîs-i şerîf öğrenmek

Read More »
Evliya ABBÂDÎ

Evliya ABBÂDÎ

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Evliya ABBÂDÎ Meşhûr tasavvuf âlimlerinden. İsmi Muzaffer bin Erdeşir bin Ebî Mensur el-Mervezî’dir. Merv şehrinin bir köyüne nisbetle Abbâdî diye meşhur olmuştur. Künyesi Ebû Mansur, lakabı Kutbüddîn’dir. 1098 (H.491)’de Merv şehrinde doğdu. 1152 (H.

Read More »
ABAPÛŞ-İ VELÎ

ABAPÛŞ-İ VELÎ

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

ABAPÛŞ-İ VELÎ; Anadolu evliyâsından. İsmi Bâli Mehmed Çelebi olup, Bâlî Sultan olarak da bilinir. Germiyan şehzâdelerinden Hızır Paşanın oğludur. Dedesi Süleymân Şah, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğundan,

Read More »